موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس

موزه مردم‌شناسی اردبیل در میدان عالی قاپو در محل حمام آقانقی (متعلق به دوره پیش از صفویه و نیمه دوم قرن هفتم هجری قمری) بنا شده است و هر ساله جمع کثیری از گردشگران از این مکان دیدن می‌کنند.

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس

موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس


موزه مردم‌شناسی اردبیل،موزه مردم‌شناسی،موزه اردبیل،اردبیل،گردشگری،مکانهای تاریخی اردبیل،مکانهای تاریخی ایران

موزه مردم‌شناسی اردبیل ، عکس

خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه