نوشته‌هایی با برچسب "نوروز ارومیه"

گردشگری نوروز 93 « ارومیه» گردشگری نوروز 93 « ارومیه»

ارومیه یعنی سرزمین آب؛ از میان این شهر رود «شهرچای» می گذرد و در نزدیکی. آن بزرگترین دریاچه نمک ایران و دومین دریاچه نمک جهان یعنی دریاچه ارومیه. قرار دارد. ارومیه شهر آرامی است و افق دید وسیعی دارد چرا که هنوز. چندمرتبه سازی در آن رواج پیدا نکرده، آسمانش آبی است و از آلودگی صوتی و. آلودگی هوا خبری نیست. مردمی مهربان دارد که اگر فارسی با آنها حرف بزنید. فارسی جوابتان را می دهند و نیاز نیست حتما ترکی بدانید تا بتوانید نشانی. ها را پیدا و یا خرید کنید. از سوی دیگر ارومیه شهر جالبی است. در. این شهر ترک و کرد، شیعه و سنی، آشوری و ارمنی در کنار هم

 گردشگری نوروز 94« ارومیه» گردشگری نوروز 94« ارومیه»

ارومیه یعنی سرزمین آب؛ از میان این شهر رود «شهرچای» می گذرد و در نزدیکی. آن بزرگترین دریاچه نمک ایران و دومین دریاچه نمک جهان یعنی دریاچه ارومیه. قرار دارد. ارومیه شهر آرامی است و افق دید وسیعی دارد چرا که هنوز. چندمرتبه سازی در آن رواج پیدا نکرده، آسمانش آبی است و از آلودگی صوتی و. آلودگی هوا خبری نیست. مردمی مهربان دارد که اگر فارسی با آنها حرف بزنید. فارسی جوابتان را می دهند و نیاز نیست حتما ترکی بدانید تا بتوانید نشانی. ها را پیدا و یا خرید کنید. از سوی دیگر ارومیه شهر جالبی است. در. این شهر ترک و کرد، شیعه و سنی، آشوری و ارمنی در کنار هم

گردشگری نوروز 95« ارومیه» گردشگری نوروز 95« ارومیه»

گردشگری نوروز 95« ارومیه».

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه